JUDr. Jana Fajnorová – advokátka

Upomínacie konanie - ako získať svoje peniaze (naspäť) rýchlo a lacno

Či už ste niekomu poskytli pôžičku, ktorú vám nevrátil, vystavili faktúru, ktorú vám nikto nezaplatil, alebo je vám niekto dlžný z iného dôvodu, jedným zo spôsobov, ako relatívne rýchlo a lacno získať svoje peniaze (naspäť), je upomínacie konanie.

 

Čo je to upomínacie konanie a ako sa začína

Upomínacie konanie je typom súdneho konania, ktoré je pre žalobcu výlučne elektronické a formulárové. To znamená, že na súd nie je potrebné doložiť žiadnu listinu v písomnej podobe. Návrh sa podáva elektronicky, prostredníctvom na to určeného formulára. Upomínacie konanie predstavuje alternatívu k podaniu návrhu na vydanie platobného rozkazu v štandardnom súdnom konaní podľa zákona číslo 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.

Na to, aby ste podali návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní, musíte mať občiansky preukaz s čipom aktivovaným na podpisovanie a čítačku. S takýmto občianskym preukazom získate prístup k mnohým elektronickým službám na platforme slovensko.sk, vrátane možnosti podať návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní. Na to, aby bol návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní prípustný, je tiež potrebné mať svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie.

Aké pohľadávky je možné uplatniť v upomínacom konaní

V rámci upomínacieho konania je možné uplatniť len peňažné pohľadávky vyjadrené v eurách voči žalovanému, ktorému sa platobný rozkaz bude doručovať buď do elektronickej schránky alebo poštou na území Slovenskej republiky. Nemôže ísť o pohľadávky zo zmeniek a pohľadávky zo spotrebiteľskej zmluvy,

● ak spotrebiteľská zmluva obsahuje neprijateľnú podmienku, ktorá má na pohľadávku vplyv,
● ak tovar ešte nebol dodaný alebo služba poskytnutá,
● ak spotrebiteľ nebol vyzvaný na zaplatenie v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu.

Tiež nie je možné uplatniť úrok z omeškania vyšší ako päť percentuálnych bodov nad zákonný úrok z omeškania a pohľadávky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi.

Čo musí obsahovať návrh a aké prílohy treba priložiť

V návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní je potrebné označiť žalobcu a žalovaného menom, priezviskom (alebo názvom či obchodným menom), adresou trvalého pobytu alebo pobytu (alebo miesta podnikania či sídla), dátumom narodenia (alebo rodným číslom alebo IČO-m). Žalobca navyše musí uviesť číslo svojho bankového účtu pre účely zaplatenia žalovanej sumy a trov konania.

Pokiaľ je žalobca platcom DPH, uvedie aj svoje identifikačné číslo pre DPH, poradové číslo faktúry a dátum vystavenia faktúry.

Zákon o upomínacom konaní neupravuje, aké prílohy vo všeobecnosti treba k návrhu priložiť. Pre prípad, ak sú žalobca aj žalovaný účtovnými jednotkami, stačí priloženie faktúry alebo inej výzvy, ktorou žalobca požadoval zaplatenie žalovanej sumy od žalovaného. Zároveň však žalovaný musí vyhlásiť, že žalovaný nárok eviduje vo svojom účtovníctve. Ak žalobca uplatňuje nárok zo spotrebiteľskej zmluvy, musí priložiť spotrebiteľskú zmluvu a všetky s ňou súvisiace zmluvné dokumenty.

Ak žalobca urobí v návrhu chybu, v dôsledku ktorej je návrh nejasný (napr. raz napíše, že žalovaná suma je 1500 eur a inde v návrhu uvedie 150 eur), súd žalobcu na odstránenie chyby vyzve. Súd žalobcovi určí lehotu na odstránenie chyby 5 pracovných dní. Chybu je možné odstrániť len prostredníctvom na to určeného formulára.

Pokiaľ by žalobca podal návrh, ktorý by bol čiastočne v rozpore s právnymi predpismi (napríklad uplatní vyššiu sadzbu úrokov z omeškania ako Zákon o upomínacom konaní umožňuje), súd vyzve žalobcu, aby sa do 5 pracovných dní vyjadril, či súhlasí s vydaním platobného rozkazu v časti návrhu, ktorý nie je v rozpore s právnymi predpismi. Pokiaľ žalobca súhlasí, na zvyšok návrhu sa hľadí ako na späťvzatý. V späťvzatej časti súd konanie zastaví.

Čo nemožno žiadať v upomínacom konaní

Zákon o upomínacom konaní výslovne zakazuje, aby Okresný súd Banská Bystrica v upomínacom konaní prihliadal na niektoré procesné návrhy žalobcu a žalovaného. V upomínacom konaní preto nie je možné prihliadať na námietku miestnej, vecnej ani kauzálnej príslušnosti súdu, vzájomnú žalobu, návrh na pristúpenie do konania ani návrh na priznanie postavenia intervenienta, žiadosť o zmenu účastníkov konania (napr. v dôsledku prevzatia dlhu), žiadosť o prerušenie konania, žiadosť o oslobodenie žalobcu od súdneho poplatku, čiastočné späťvzatie žaloby po vydaní platobného rozkazu (napr. preto, že žalovaný časť pohľadávky zaplatil), a tiež na nároky, o ktorých súd v tomto konaní nemôže rozhodovať (medzi tieto nároky patrí napríklad neodkladné alebo zabezpečovacie opatrenie). 

Uvedené námietky je však vhodné uviesť už v odpore proti platobnému rozkazu, následne v prípade postúpenia veci na prejednanie súdom príslušným podľa Civilného sporového poriadku sa nimi bude tento súd zaoberať.

Ako prebieha upomínacie konanie

1. Podanie návrhu – návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní sa podáva elektronicky prostredníctvom formulára dostupného na https://www.justice.gov.sk/Stranky/Elektronicke-upominacie-konanie.aspx. Kauzálne príslušným súdom je len Okresný súd Banská Bystrica. Formulár je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Návrh môže podať veriteľ (ten, komu dlžník nezaplatil) alebo ktorákoľvek ním splnomocnená osoba – v takom prípade je potrebné predložiť zaručene konvertované plnomocenstvo.

2. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku – súd vyzve žalobcu (toho, kto podal návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní) na zaplatenie súdneho poplatku do 10 dní odo dňa doručenia výzvy. Ak súdny poplatok nebude v určenej lehote zaplatený, súd konanie zastaví.

3. Odmietnutie návrhu – súd musí odmietnuť vydanie platobného rozkazu, ak je návrh neprípustný (kedy je návrh prípustný, uvádzame v časti Aké pohľadávky je možné uplatniť v upomínacom konaní vyššie), ak žalovaný nárok nemožno odôvodnene predpokladať alebo žalobca ani po výzve súdu neodstránil chyby v návrhu. Ak súd návrh na vydanie platobného rozkazu odmietne, nebráni to žalobcovi podať návrh na vydanie platobného rozkazu alebo iný typ návrhu na začatie súdneho konania o zaplatenie peňažnej sumy v konaní podľa Civilného sporového poriadku.

4. Vydanie platobného rozkazu – pokiaľ boli splnené všetky podmienky vyžadované zákonom, súd vydá platobný rozkaz, v ktorom určí dlžníkovi povinnosť do 15 dní zaplatiť žalobcovi žalovanú sumu spolu s trovami konania (súdny poplatok + trovy právneho zastúpenia, ak je veriteľ zastúpený advokátom) alebo v rovnakej lehote podať odpor. Ak dlžník (označovaný ako žalovaný) odpor nepodá, platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť a je možné podať návrh na exekúciu voči dlžníkovi. Ak sa žalovanému nepodarí doručiť platobný rozkaz, súd vyzve žalobcu, aby navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom podľa Civilného sporového poriadku a určí mu na to lehotu 15 dní.

5. Splátkový kalendár – v prípade, ak žalovaný, ktorý je fyzickou osobou, súhlasí s výškou žalovanej sumy, avšak nie je schopný ju naraz žalobcovi uhradiť, môže požiadať o jej zaplatenie v splátkach. O splátkový kalendár môže žalovaný požiadať do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu, a to elektronicky alebo v listinnej podobe, avšak len použitím na to určeného formulára. O splátkový kalendár môže požiadať aj žalovaným splnomocnená osoba po predložení originálu plnomocenstva (pri listinnom podaní) alebo zaručene skonvertovaného plnomocenstva (pri elektronickom podaní). Na to, aby súd splátkový kalendár schválil, musí žalovaný zaslať potvrdenie o úhrade aspoň 50 eur, žalovaná suma vrátane trov konania musí byť vyššia ako minimálna mzda a nižšia ako 2000 eur a splátky môžu byť rozložené najviac na 10 mesiacov. Všetky splátky je nutné uhrádzať najneskôr v rovnaký deň v mesiaci ako prvú splátku, napríklad ak bola prvá splátka minimálne 50 eur uhradená 17.02.2021, všetky nasledujúce splátky je potrebné zaplatiť najneskôr do 17. dňa príslušného mesiaca. Súd môže odmietnuť žiadosť o plnenie dlhu v splátkach, ak nie je podaná žalobcom alebo riadne splnomocnenou osobou, nie je podaná včas, nie je ; jednoznačná alebo nie je podaná na predpísanom tlačive. Na opravu chýb v žiadosti súd žalovaného nevyzýva.

6. Odpor – pokiaľ žalovaný nesúhlasí s jemu uloženou povinnosťou zaplatiť sumu uvedenú v platobnom rozkaze, podá odpor, ktorý musí odôvodniť. Žalovaný môže podať odpor elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára, listinne prostredníctvom na to určeného formulára alebo aj listinne bez použitia formulára. Pokiaľ sa odpor podáva elektronicky, jediný prípustný spôsob je podanie s využitím formulára pre upomínacie konanie dostupného na Upomínacie konanie – Ministerstvo spravodlivosti SR (gov.sk). Je potrebné, aby odpor podal priamo žalovaný alebo aby k odporu bolo priložené plnomocenstvo v origináli alebo vo forme zaručenej konverzie, inak súd vyhodnotí odpor ako podaný neoprávnenou osobou a odmietne ho. Odpor treba poslať v lehote 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu a riadne ho odôvodniť (teda uviesť, prečo žalovaný spochybňuje dôvod a výšku pohľadávky a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdeni), v opačnom prípade môže súd odpor takisto odmietnuť. Podaním odôvodneného odporu riadne a včas sa platobný rozkaz zrušuje.

7. Sťažnosť proti výroku o náhrade trov konania – v prípade, ak žalovaný súhlasí s jemu uloženou povinnosťou zaplatiť žalovanú sumu (istinu a príslušenstvo), avšak (čiastočne) nesúhlasí s uloženou povinnosťou uhradiť náhradu trov konania, môže podať sťažnosť len proti výroku o náhrade trov konania.

8. Konanie po zrušení platobného rozkazu – po zrušení platobného rozkazu súd zašle žalobcovi podaný odpor spolu s výzvou na vyjadrenie sa k nemu. Ak chce žalobca pokračovať vo vymáhaní svojej pohľadávky, vo vyjadrení k odporu musí uviesť, že žiada o postúpenie veci príslušnému okresnému súdu. V takom prípade súd postúpi vec na konanie okresnému súdu, v ktorého obvode má trvalý pobyt / sídlo žalovaný alebo kauzálne príslušnému súdu (napríklad v prípade žaloby o zaplatenie pohľadávky z pracovnoprávneho vzťahu je len 8 príslušných okresných súdov). Tento súd nariadi pojednávanie, vypočuje žalobcu aj žalovaného a vo veci rozhodne. Ak žalobca nepodá návrh na pokračovanie v konaní na súde príslušnom podľa Civilného sporového poriadku, súd konanie zastaví.

V prípade, že by si žalobca po podaní návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní jeho podanie rozmyslel (alebo žalovaný dlžnú sumu uhradil), žalobca môže vziať návrh späť až do uplynutia lehoty na podanie odporu. Súd v takom prípade platobný rozkaz zruší, čím sa konanie zastaví. O náhrade trov konania rozhodne súd do 15 dní od doručenia uznesenia o zrušení platobného rozkazu.

Koľko stojí upomínacie konanie

V upomínacom konaní je súdny poplatok o polovicu nižší ako v prípade štandardného konania o zaplatenie pohľadávky. Za podanie návrhu tak žalobca nezaplatí 6% zo žalovanej sumy, ale len 3%. Upomínacie konanie je tak až o polovicu lacnejšie oproti štandardnému súdnemu konaniu. Minimálna suma súdneho poplatku 16,50 eur však platí aj v upomínacom konaní. Ak napríklad žalobca žiada zaplatenie 10 000 eur s úrokom z omeškania 5,05% ročne a trovami konania, v štandardnom konaní podľa Civilného sporového poriadku zaplatí za návrh súdny poplatok vo výške 600 eur, v upomínacom konaní za rovnaký návrh zaplatí len 300 eur.

Podanie odporu žalovaným nie je spoplatnené.

Súdny poplatok v upomínacom konaní možno zaplatiť platobnou kartou, bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na základe automaticky doručených platobných údajov.

V rámci upomínacieho konania však žalobca nemôže požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov, čo v rámci štandardného konania podľa Civilného sporového poriadku urobiť môže. Z tohto dôvodu je potrebné zvážiť, či žalobca spĺňa podmienky na oslobodenie od súdnych poplatkov a podľa toho vybrať, ktoré konanie je pre konkrétneho žalobcu skutočne “výhodnejšie”.

Ako dlho trvá upomínacie konanie

Po splnení všetkých zákonných podmienok, vrátane zaplatenia súdneho poplatku, súd vydá platobný rozkaz do 10 pracovných dní. Následne súd doručí platobný rozkaz žalovanému, ktorý do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu môže proti nemu podať odpor. Ak žalovaný odpor nepodá, platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť a stane sa exekučným titulom (na jeho základe možno vykonať exekúciu na majetok žalovaného). Ak žalovaný podá odpor a žalobca navrhne súdu, aby v konaní pokračoval súd príslušný podľa Civilného sporového poriadku, konanie sa presúva na iný súd, kde je už ťažké odhadnúť, ako dlho bude konanie trvať.

Kde nájdem podrobné informácie

Upomínacie konanie je upravené zákonom č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní (307/2016 Z.z. – Zákon o upomínacom konaní a o dopln… – SLOV-LEX (slov-lex.sk))

Návrh na vydanie platobného rozkazu a iné podania v rámci upomínacieho konania môžete podať na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Elektronické upomínacie konanie – Ministerstvo spravodlivostiSR (gov.sk)

Upozornenie na záver

Samozrejme, ako všetky súdne konania, ani upomínacie konanie nie je stopercentnou garanciou, že žalobca dostane (všetky) svoje peniaze (späť). Pokiaľ je na žalovaného vedených niekoľko predchádzajúcich exekúcií a žalovaný nepracuje a nevlastní žiaden podstatný majetok, zvyčajne je podanie návrhu na zaplatenie potrebné dobre zvážiť. Aj s posúdením rizika neúspešnosti vymáhania Vašej pohľadávky Vám dobrý advokát vie poradiť.

Kontaktujte ma